Identiteit

Identiteit

Grondslag
De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God. De peutergroep heeft een reformatorische signatuur. Dat betekent dat de Bijbel door bestuur, personeel, ouders en kinderen aanvaard wordt als het onfeilbare Woord van God. Daarbij onderschrijft de stichting geheel en onvoorwaardelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels.
De stichting is ontstaan vanuit de behoefte om kinderen begeleiding in hun ontwikkeling te geven op zodanige wijze dat dit aansluit bij de geloofsovertuiging van de ouders. In alle facetten van de peutergroep is de norm die de Bijbel aanlegt het beslissende uitgangspunt en stempelt de identiteit van de voorschool.

Kernopdracht
We beschouwen het als de kernopdracht van de peutergroep de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend basisonderwijs.